• کمد
 • کمد

  کمد

  همه شنیده‌ایم که شعبده باز است و کلاهش. شاید بتوان گفت همین رابطه میان خانه و کمد هم برقرار است. یک کمد، کلاه چوبی شعبده بازی است که هم نظم می‌بخشد و هم آرامش. از منظر من، هر گونه فضایی جهت قرار دادن هر وسیله قابل استفاده در داخل خانه کمد اطلاق می‌شود.

 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت
 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد تو کار ثابت

  در جهان گردو کمد توکار مثل یک قلعه کوچک است که در فضايی از پيش معین شده در معماری سازه، تعبيه شده و همچون دژی مستحکم استوار و قابل اطمینان خواهد بود. یادمان باشد که این قلعه مثل همه قلعه های واقعی و برخلاف قلعه شطرنج، قابليت جا به جايي نخواهد داشت.
  در داخل اين نوع کمد هر نوع امکانات لازم و روزترين يراق آلات و وسايل مورد نياز جهت استفاده از آن فضا قرار ميگيرد.

 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار
 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کمد روکار

  یک پیشنهاد همیشگی از طرف گردو برای مدیریت فضاهای کوچک است. به طور خاص از آنجا که امکان تعبیه تخت تاشو و سایر متعلقات آن را نیز دارد. این کار چوبی با در نظر گرفتن اینکه احتیاج به فضایی از قبل ایجاد شده در معماری خانه را ندارد، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن چگونگی استفاده از این نوع کمد طبقه‌بندی و یراق آلات پیشنهادی جهت انواع البسه، لوازم شخصی و حتی بخشی به عنوان کتابخانه طراحی و اجرا می‌شود.

 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه
 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کتابخانه

  کتاب خریدن یک هنر است و به نمایش درآوردن منابع دانش یک قدرت. اینکه کتاب را همدم زمان استراحت می خواهی یا قلب اتاق کار، سبب می شود طراحی و اجرای آن به صورت های گوناگونی ممکن شود. اما در هر حال همه می دانیم گردوی دانش، سخت و محکم است!
  ابعاد صحيح، دسترسی مناسب و سلامت جلد در هنگام نگهداری و جايگذاري کتابها دارای نقشی بسيار مهم در طراحی کتابخانه است.

 • کشو اداری
 • کشو اداری
 • کشو اداری
 • کشو اداری
 • کشو اداری
 • کشو اداری
 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کشو اداری

  "معمولا همه چیزهایی که می‌خواهیم هست اما مشکل در نظم است!" این نکته را یک روز استاد گردو در کارگاه به یکی از هنرآموزهایش گفت.
  نظم یعنی ردیف مرتب پوشه‌های اداری، رژه منظم خود را در راستای ریل براق کشو به نمایش گذارند. در خانه هم نیاز به این ساختار نظم یافته به شدت احساس می‌شود. به طور خاص اگر باید بخشی از شغل خود را در منزل سامان دهید. در این شرایط طراحی و ساخت کشوهای اداری با تعداد کشوهای مورد نظر شما، استفاده از فضا را آنگونه که شما مطلوب می‌دانید مهیا می‌سازد.
  اگر قصد دارید محتویات کشوهای اداری شما حاوی مستنداتی ارزشمند و نیاز به حفظ شدن باشد، استفاده از امکان قفل مرکزی گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی
 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • کمد جاکفشی

  به خانه‌ی نگهبان قلب دوم خوش آمدید! این شاید بهترین پلاک سردر برای کمد کفش‌های اعضای خانه باشد. کمد جاکفشی محصولی بر پایه چوب با قابلیت نگهداری از کفش‌ها و امکان چیدمان مناسب است.
  طراحی این محصول با توجه به فضای مشتری و اینکه این محصول به عنوان کمد جا کفشی و رخت آویز ورودی استفاده گردد نکات مهمی حائز اهمیت می‌باشد. در نظر گرفتن قسمت عمده کار به عنوان انباری جهت قرار دادن کفش‌های سایر فصول و کفش‌های مجلسی با امکان طراحی ارتفاع‌های مختلف جهت کفش‌های مختلف از قبیل اسپرت، بوت، نیم بوت و سایر مهم است.
  بخش دیگر مورد استفاده در این محصول چوبی قسمت مهمان و کفش‌های در حال استفاده می‌باشد که ابعاد آن در طراحی به صورت صحیح بایستی در نظر گرفته شود.
  بخش رخت آویز جهت لباس‌های مهمان و یا روزانه با در نظر گرفتن ارتفاع مناسب در قسمت صحیح طراحی این کمد در نظر گرفته و طراحی و اجرا می‌گردد.
  یراق آلات و ریل‌های مناسب جهت سهولت در جایگذاری و استفاده از این کمد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

درخواست مشاوره


شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم این صفحه، نیازمندی‌های اولیه خود را با کارشناسان مرکز سازه‌های چوبی گردو مطرح کنید.

در ضمن برای هر سفارش به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.

انتخاب فایل
Size limit for each file is 100 MB