• میز
 • میز

  میز

  جایگاهی است برای یک آشنایی کوتاه و یا شاید صحنه‌ی یک همنشینی پرشکوه همچون تابلوی "شام آخر". میز می‌تواند صحنه پذیرایی یک نفر از خودش باشد یا هم سفره‌گی جمعی را بر دوش گیرد. میزها می‌توانند به ما کمک کنند پریشانی فکرمان را مرتب سازیم یا دستانمان در مذاکره‌ای سخت و نفس گیر بر روی آن آرام گیرند. میزها ساخته می‌شوند تا به ما یادآور شوند که آرام گرفتن و گفتگوی جمعی بهترین شکوه انسانیت است.
  به هر گونه فضای چوبی متشکل از یک صفحه رویی و پایه‌های نگهدارنده برای نگه داشتن هر نوع وسیله در ارتفاعی مناسب برای انجام کار میز اطلاق می‌شود.

 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک
 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • ميز تحرير کودک

  مرکز سازه‌های چوبی گردو بر این باور است که میز تحریر کودک صرفا یک محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد استفاده کودک در حین انجام تکالیف، نقاشی نیست! اینجا جایی است که یک انسان یاد می‌گیرد تا بر دانش برآمده از افکار هزاران ساله بشری تکیه زند و خودش را تا بالاترین درجه‌های اندیشه بالا کشد.
  این جایگاه خطیر باید ایمن، از منظر ارگونومی سالم، دارای لبه‌های بی‌خطر، و از نظر رنگ‌بندی جذاب باشد. سرعت رشد کودکان سبب خواهد شد که قابلیت تنظیم ارتفاع میز عاملی اصلی در طراحی و تولید آن باشد. ضدخش بودن رویه میز، به کارگیری یراق آلات استاندارد مهمترین عوامل در تولید محصولی امن و قابل اتکا است.
  با توجه به نیاز مشتری می‌توان بخش‌های دیگری به میز همچون کامپیوتر کتابخانه و سایر موارد را در طراحی و اجرا اضافه نمود.

 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان
 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • میز تحریر نوجوان

  استاد گردو هرگاه برای نوجوان کار می‌کند یادش هست این سازه‌های چوبی، باید شریک انبوهی از بی‌قراری‌ها، انتظارات، سردرگمی‌ها و اضطراب‌ها باشند. شاید هیچ سازه‌ای با چنین حجمی از تنش‌های روانشناختی روبرو نباشد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مورد استفاده، ساعات طولانی استقرار ، هماهنگی آن با دکوراسیون و فضای درونی خانه و عوامل مشابه سبب پیچیده شدن فرآیند طراحی و ساخت این میز می‌شود.
  در برخی مواقع مشتری یک میز تاشوی دیواری را جوابگوی نیاز خود اعلام می‌دارد.
  میزهای تحریر کنونی به صورت فانتزی نیز مورد اقبال مشتری‌ها واقع گردیده و بسیار مورد پذیرش نوجوانان می‌باشد.

 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال
 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز تحرير بزرگسال

  "شما یعنی میزت!" این نقل قول گردویی را همیشه به سفارش دهندگان بزرگسالی که میز تحریر سفارش می‌دهند می‌گوییم.
  میز تحریر خانگی و یا اصطلاحاً میز اتاق کار شخصی مجموعه‌ای درهم تنیده شده از تیپ شخصیتی، نوع نیاز و فضایی است که محصول در آن شکل گرفته است. طراحی، جنس چوب و رنگ مهمترین عوامل شکل دهنده این محصول خواهند بود که در کنار نیازمندی‌های ویژه هر سفارش دهنده، در شکل دادن به یک جایگاه متمایز و قابل اطمینان نقش خواهند داشت.

 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت
 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز مديريت

  مدیر است و میزش! قبول ندارید؟ ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به این مساله باور داریم. دفتر مدیریت، هسته مرکزی هر سازمان است و میز مدیریت قلب اتاق مدیریت. میز مدیریت در مخلص کلام تجلی می‌دهد چه مدیری با چه سلیقه‌ای بر چگونه سازمانی فرمان می‌راند.
  در طراحی این محصول قطعا ویژگی‌های فضای داخلی دفتر و خصایص و نظرات فردی مدیر دارای اهمیت است جنس چوب و ترکیب آن با عناصری چون شیشه و فلز نیز ترکیبات اثر بخش و فاخر را پدید خواهد آورد.

 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس
 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز کنفرانس

  اتاق کنفرانس جایی است که فکرها و تصمیم‌ها، آینده یک سازمان را شکل می‌دهد و لذا هر نوع محصول بر پایه چوب با رویکرد برگزاری جلسات درون سازمانی و یا همکاری با سایر سازمان‌ها جهت گفتگو و تبادل نظر میز کنفرانس محسوب می‌شود.
  در طراحی و اجرای میز کنفرانس همخوانی با دکوراسیون اتاق کنفرانس و در نظر گرفتن صحیح ابعاد جهت دسترسی به میز و همچنین در ارتباط بودن با فرد کناری و روبرویی بسیار مهم می‌باشد.
  این میز به گونه‌ای طراحی می‌گردد که تعداد افراد مشخصی روبروی هم بر سر یک میز قرار گرفته و در راس میز شخصی به عنوان مدیر و یا برگزار کننده کنفرانس قرار گیرد.
  استفاده از یراق آلات بروز در نوع اجرای محصول جهت راحتی استفاده از محصول مورد نظر قرار می‌گیرد.

 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار
 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز بار

  یک جایگاه سنتی با طراحی متمایز برای رضایتمندی در نوشیدن.
  میز بار یا اصطلاحاً میز نوشیدنی به هر نوع محصول با پایه چوب که در دکوراسیون خانه جنبه مشخص‌تری برای نوشیدن ایجاد می‌کند اطلاق می‌شود.
  این میز معمولاً با طراحی خاص صورت می‌پذیرد و می‌تواند به صورت آشکار یا مخفی باشد.
  این میز می‌تواند به صورت کاملاً مجزا و طبق نظر و نیاز فضای مشتری طراحی و تولید شده و یا به همراه کابینت و یا جزیره‌ در آشپزخانه میکس شود.

 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون
 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز تلويزيون

  شاید تلویزیون اهمیت ارتباطی یک دهه قبل را نداشته باشد اما هنوز هم مهمترین ابزار ارتباطی انسانی است. با چنین جایگاه برجسته‌ای، معمولا در خانه‌ها و ادارات نیز فضا و میز ویژه‌ای برای تلویزیون در نظر گرفته می‌شود. مرکز سازه‌های چوبی گردو این آمادگی را دارد تا با در نظر گرفتن تنوع رنگی، متریال و در نظر گرفتن امکانات همراه با تلویزیون و یا ادغام آن با کتابخانه و جایگاه اشیا تزیینی، باعث ایجاد گستره‌ی بزرگی از انواع میز تلویزیون، منطبق بر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های ویژه هر مشتری شده است.
  به طور مثال میزهای تلویزیون به صورت حجیم و توسعه یافته به عنوان دیوارپوش تصویری بسیار مدرن و جذاب از دکورخانه ایجاد می‌نماید.
  در میز تلویزیون می‌توان در کنار چوب از متریال فلز و شیشه کناف و سنگ جهت ایجاد یک تصویر جذاب و متمایز استفاده نمود.

 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری
 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز غذاخوری

  جایگاه یک دورهمی پربار و خوشمزه در آرامش کامل! میزهای غذاخوری چوبی با طراحی‌های خاص و مدرن در خانه‌ها و فضاهای دکوراتیو کنونی بسیار مورد پسند قرار گرفته و با اقبال مواجه گردیده است.
  رنگبندی، در نظر گرفتن تعدد میهمان، این محصول با در نظر گرفتن رنگ فضای اصلی طراحی می‌گردد. میز غذاخوری را می‌توان به صورت مجزا و در یک بخش فضایی خانه طراحی و اجرا نمود و نیز می‌توان یک بخش بر روی کانتر اُپن و یا جزیره کابینت و یا حتی بخشی از قسمت‌های کابینتی آشپزخانه ادغام و اجرا نمود.

 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی
 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز جلو مبلی و عسلی

  استاد گردو اسم این محصول را "شاهد عینی" گذاشته است، چون میزی است که همیشه حاضر و در معرض دید است! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب به عنوان میز قابل استفاده در جلوی روی میهمان میز جلو مبلی و یا عسلی می‌باشد.
  این محصول به سبب اینکه همیشه جلوی روی افراد حاضر در خانه بوده و خود نمایی می‌کند، زیبایی و جذابیت و خاص بودن را طلب می‌نماید و نقش بسیار زیادی در دکوراسیون خانه ایفا می‌کند.
  تنوع این محصول بسیار زیاد است و می‌توان با افزودن بخش‌هایی فانتزی و کاربردی همچون محل قرار گیری کتاب یا وسائل تزئینی به زیبایی و یا دامنه کاربری آن افزود.
  استفاده از متریال فلز و شیشه جهت جذابتر شدن این محصول نیز در کنار چوب مورد توجه است.

 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری
 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

 • ميز اداری

  مدیران موفق و دقیق می‌دانند میز اداری رابطه مستقیمی با رضایت شغلی کارمندان و بازده شغلی آن‌ها دارد. دقت در رعایت نیازهای ویژه‌ی هر کارمند در طراحی میزش، به صورت ضمنی اطمینان از وجود جایگاهی مطمئن را در سازمان به او منتقل می‌سازد. از منظر خصوصیات، این محصول بر پایه چوب، ویژگی‌هایی نزدیک به میز تحریر خانگی داشته و البته دارای کشور فایل مجزا نسبت به میز تحریر خانگی است.
  کانتر منشی نیز یک نوع میز اداری محسوب می‌گردد.

درخواست مشاوره


شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم این صفحه، نیازمندی‌های اولیه خود را با کارشناسان مرکز سازه‌های چوبی گردو مطرح کنید.

در ضمن برای هر سفارش به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.

انتخاب فایل
Size limit for each file is 100 MB