• صندلی
 • صندلی

  صندلی

  ما آدمیان در طی تاریخ آموخته‌ایم که نشستن آداب می‌طلبد. در اینگونه نشستن نوعی از آن خود سازی همراه با تشخص وجود دارد که ما را به جایی که در آن نشسته‌ایم محترمانه و عمیق همپیوند می‌کند. استاد گردو معتقد است که  چه خوش است برقراری  چنین اتصالی با چوب ریشه داشتن ما را در آن محل نشان دهد.

 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک
 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • صندلی مادر و کودک

  صندلی مادر و کودک یک امر باورنشدنی که باورپذیر شده است. گهواره‌ای برای مادر و کودک! جایی که این دو لختی بیاسایند. این صندلی با بهره گیری از پایه‌های راک و ننویی دارای دو محفظه نشیمنی، یکی تعبیه شده جهت قرار دادن نوزاد و دیگری نشیمن با حرکات ننویی و با کمک لالایی‌های مادر، نویدبخش آرامشی پرنشاط خواهد بود.

 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره
 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • چهارپایه دوکاره

  این محصول چوبی در دو حالت قابل تغییر است که اصولاً یک فرم به صورت چهار پایه و فرم دیگر صندلی می‌باشد.

 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن
 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی اپن

  همه می‌توانند تنوع زیادی را در فرم نشستن پشت اپن داشته باشند، فقط کافیست نگاهی به گستره صندلی‌های طراحی شده توسط استاد گردو داشته باشند. این صندلی‌ها با پایه‌های نسبتاً بلند و فرم‌های خاص با پیروی از رنگبندی فضای سازه، تصویر جذاب یک اپن چوبی را تکمیل می‌نمایند. خلاقیت در طراحی و هماهنگی با دکوراسیون داخلی دو عامل اساسی در شکل گیری این سازه چوبی نقش مؤثر را دارا می‌باشد.

 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری
 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی غذاخوری

  این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش
 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • صندلی راک/ گهواره‌ی آرامش بخش

  فرقی ندارد گوشه آشپزخانه باشد، روبروی شومینه، کنار کتابخانه یا توی بالکن؛ کهن ترین صندلی بازیگوشانه بشری حس متفاوتی به دکور خانه می‌بخشد. حس اصیل که رنگ قوی چوب آن را تا حد زیادی تقویت خواهد نمود. صحبت ما درباره صندلی راک است، یعنی محصولی بر پایه چوب با حرکت گهواره مانند که یکی از اصیلترین و قدیمی‌ترین مدل‌های صندلی چوبی محسوب می‌شود.
  دلبستگی استاد گردو در ساعات فراغت لم دادن روی صندلی راک گوشه کارگاهش و خواندن کتاب یا تماشای چند باره سه گانه " ارباب حلقه ها" است؛ شخصیت "چوپان جنگل" در این کتاب همیشه برای گردو منبع الهام و سرشار از لذت بوده است.

 • این مهمترین صندلی دنیا است و شکی در آن نیست. نظم مرتب پشته های چوبی و چرمی آرام گرفته پشت یک میز غذاخوری، یک پذیرایی خاطره انگیز را مژده می‌دهد. اینجاست که آرامش میهمان و آداب دانی میزبان در هم می‌آمیزد. گاهی میزبان تصمیم می‌گیرد فاصله میان میهمان‌ها را بردارد و از نشیمنی یک تکه به جای صندلی‌های مجزا استفاده می‌کند و با این تمهید، همنشینی را صمیمانه‌تر می‌سازد. ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو به خوبی آموخته‌ایم که در نهایت آنچه اهمیت دارد، دور هم بودن و برای هم شاد بودن است.

درخواست مشاوره


شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم این صفحه، نیازمندی‌های اولیه خود را با کارشناسان مرکز سازه‌های چوبی گردو مطرح کنید.

در ضمن برای هر سفارش به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.

انتخاب فایل
Size limit for each file is 100 MB