• پوشش
 • پوشش

  پوشش

  همه ما دوست داریم یک لباس نو به تن کنیم. استاد گردو هنوز هم ذوق پوشیدن لباس‌های نو را مثل زمان کودکی با خود دارد. لباس‌ها گاهی با قدمشان برایمان حال خوب می‌آورند. همه ما دوست داریم با آدم‌های خوش لباس همنشین باشیم. خوش لباسی آدم‌ها هم حال خوبی برایمان به همراه دارد. پوشش‌های چوبی، یک نوع لباس نو بر تن ساختمان‌ها است. به یقین برای ما حال خوش می‌آفریند، کسی چه می‌داند، شاید ساختمان‌ها هم حس خیلی خوبی پیدا کنند!

 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز
 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • قرنيز

  قرنیز کارش لطافت بخشیدن به تصویر اتصال کف و دیوار است؛ چه خوش است که این تلطیف برگرفته از طبیعت و از جنس چوب باشد.
  استفاده از قرنیز چوبی به جهت پیشگیری از آسیب پذیری بخش‌های پائینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا سایر وسایل و نیز پوشاندن محل برخورد دیوار و کف از نظر دیزاین و همخوانی رنگ فضا مورد توجه قرار می‌گیرد. این اهمیت در هنگام استفاده از کف پوش پارکت اهمیت بیشتری می‌یابد. مرکز سازه‌های چوبی گردو در استفاده همزمان پارکت و قرنیز چوبی هم به لحاظ زیبایی و هم از منظر تداوم عملکرد تاکید می‌ورزد. علی الخصوص به پوشاندن فاصله بین محیطی که پارکت بود و دیوار، به جهت بازی چوب در نظر گرفته و اجرا می‌شود.
  به طور ویژه امکان اختصاص طرح سفارشی برجسته بر روی سر تا سر قرنیز چوبی امکان پذیر است. همچنین قرنیز پی وی سی قابلیت ممانعت از ورود آب و رطوبت به کف و دیوار در بسیاری از موارد مورد توجه قرار دارد.
  انتخاب نوع متریال قرنیز با صلاحدید مشتری اجرایی خواهد شد.

 • دیوارکوب
 • دیوارکوب
 • دیوارکوب
 • دیوارکوب
 • دیوارکوب
 • دیوارکوب

  یکی از کهن ترین بافت هایی که بر روی دیوار در خاطره جمعی نوع انسان است، دیوار با بافت چوبی است. امروزه طیف متنوعی از محصولات توليد شده بر پايه چوب، به صورت دیوار کوب در پوشش و فضاهاي داخلي مورد استفاده اند.
  ديوار کوبها با توجه به فضاي مشتري و رنگ ساير بخشهاي آن فضا و طبق متريال مختلف ائم از کار چوب PVC, MDF طراحي و توليد و اجرا ميشود.
  علاوه بر زیبایی کم نظیر، ویژگی هایی چون عايق بودن در برابر صوت و گرما و مقاوم بودن در برابر ضربه استفاده از دیوارپوش چوبی را مرکز دید و توجه سفارش دهندگان و طراحان قرار می دهد.
  ما در مرکز سازه های چوبی گردو آرزومندیم که هیچ دیواری، با سر صید تزیین نشود.

 • دیوارکوب

  یکی از کهن ترین بافت هایی که بر روی دیوار در خاطره جمعی نوع انسان است، دیوار با بافت چوبی است. امروزه طیف متنوعی از محصولات توليد شده بر پايه چوب، به صورت دیوار کوب در پوشش و فضاهاي داخلي مورد استفاده اند.
  ديوار کوبها با توجه به فضاي مشتري و رنگ ساير بخشهاي آن فضا و طبق متريال مختلف ائم از کار چوب PVC, MDF طراحي و توليد و اجرا ميشود.
  علاوه بر زیبایی کم نظیر، ویژگی هایی چون عايق بودن در برابر صوت و گرما و مقاوم بودن در برابر ضربه استفاده از دیوارپوش چوبی را مرکز دید و توجه سفارش دهندگان و طراحان قرار می دهد.
  ما در مرکز سازه های چوبی گردو آرزومندیم که هیچ دیواری، با سر صید تزیین نشود.

 • دیوارکوب

  یکی از کهن ترین بافت هایی که بر روی دیوار در خاطره جمعی نوع انسان است، دیوار با بافت چوبی است. امروزه طیف متنوعی از محصولات توليد شده بر پايه چوب، به صورت دیوار کوب در پوشش و فضاهاي داخلي مورد استفاده اند.
  ديوار کوبها با توجه به فضاي مشتري و رنگ ساير بخشهاي آن فضا و طبق متريال مختلف ائم از کار چوب PVC, MDF طراحي و توليد و اجرا ميشود.
  علاوه بر زیبایی کم نظیر، ویژگی هایی چون عايق بودن در برابر صوت و گرما و مقاوم بودن در برابر ضربه استفاده از دیوارپوش چوبی را مرکز دید و توجه سفارش دهندگان و طراحان قرار می دهد.
  ما در مرکز سازه های چوبی گردو آرزومندیم که هیچ دیواری، با سر صید تزیین نشود.

 • دیوارکوب

  یکی از کهن ترین بافت هایی که بر روی دیوار در خاطره جمعی نوع انسان است، دیوار با بافت چوبی است. امروزه طیف متنوعی از محصولات توليد شده بر پايه چوب، به صورت دیوار کوب در پوشش و فضاهاي داخلي مورد استفاده اند.
  ديوار کوبها با توجه به فضاي مشتري و رنگ ساير بخشهاي آن فضا و طبق متريال مختلف ائم از کار چوب PVC, MDF طراحي و توليد و اجرا ميشود.
  علاوه بر زیبایی کم نظیر، ویژگی هایی چون عايق بودن در برابر صوت و گرما و مقاوم بودن در برابر ضربه استفاده از دیوارپوش چوبی را مرکز دید و توجه سفارش دهندگان و طراحان قرار می دهد.
  ما در مرکز سازه های چوبی گردو آرزومندیم که هیچ دیواری، با سر صید تزیین نشود.

 • دیوارکوب

  یکی از کهن‌ترین بافت‌هایی که بر روی دیوار در خاطره جمعی نوع انسان است، دیوار با بافت چوبی است. امروزه طیف متنوعی از محصولات تولید شده بر پایه چوب، به صورت دیوارکوب در پوشش و فضاهای داخلی مورد استفاده اند.
  دیوار کوب‌ها با توجه به فضای مشتری و رنگ سایر بخش‌های آن فضا و طبق متریال مختلف اعم از کار چوب PVC, MDF طراحی و تولید و اجرا می‌شود.
  علاوه بر زیبایی کم‌نظیر، ویژگی‌هایی چون عایق بودن در برابر صوت و گرما و مقاوم بودن در برابر ضربه استفاده از دیوارپوش چوبی را مرکز دید و توجه سفارش دهندگان و طراحان قرار می‌دهد.
  ما در مرکز سازه‌های چوبی گردو آرزومندیم که هیچ دیواری، با سر صید تزیین نشود.

 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش
 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • کفپوش

  استفاده از کفپوش چوبی تداوم بخشیدن به حس عبور از روی یک پل تازه‌ساز و مستحکم چوبی است. حسی دلپذیر که کهنگی ندارد. کاربست کفپوش‌های چوبی با رویکرد پوشانندگی و دیزاین و همگام‌سازی رنگ فضای کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.
  همچنین کفپوش‌های مدرن اپوکسی با قابلیت اجرای تصاویر سه بعدی جهت فضاهای پیشنهادی مشتری، جدیدترین گرایش تصویری مورد استفاده در ایجاد یک تمایز تصویری در کف بنا محسوب می‌شود. تمایز و جلب نظری که می‌تواند به طور عمده در فضاهای تجاری مورد تقاضا باشد.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ
 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • پوشش سيستم‌های سرمايش و گرمايش و شوفاژ

  یادی کنیم از کوره‌های هیزمی قدیمی! هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب جهت پوشاندن و کاربرد زیبا سازی و دیزاین سیستم‌های سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی می‌باشند.
  این محصول با رویکرد استفاده موقت و فصلی تولید و در محل مناسب جایگذاری می‌شود.

 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب
 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • سقف کاذب

  " آرامش بستر نمی‌خواهد، اما قطعا سقف می‌خواهد!" استاد گردو
  رقص نور از میان برگ رقصان درختان جنگل را به یاد داری؟ سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای فضای داخلی جهت تغییرات محسوس در دکوراسیون مورد توجه قرار گرفته و دارای تنوع بسیار در طراحی و اجرا می‌باشد. هر نوع ارائه کاربرد بر بخش داخلی فضای سقف با رویکرد زیباسازی و تغییر دکوراسیون فضا به عنوان سقف کاذب کاربردی و اجرا می‌شود. استفاده از جنس و نورپردازی‌های متنوع، جلوه بسیار زیادی در طراحی سقف ایجاد می‌کنند.
  نورهای مخفی و هماهنگ با سایر دکوراسیون داخلی فضای بسیار زیبا و جذابی به همراه خواهد داشت.
  سقف‌های کاذب به 4 گونه‌ی تایل‌های گچی- پانلهای PVC کناف و تایل‌های چوبی طرحدار قابل طراحی و اجرا می‌باشند.

 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن
 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

 • پارتيشن

  استاد گردو باور دارد پدید آمدن یک عنصر مستقل ریشه در ناهمگونی دارد و هر جا ناهمگونی هست، حق استقلالش محترم است!
  هر نوع محصول تولید شده بر پایه چوب با رویکرد جداسازی فضا به عنوان پارتیشن یاد می‌شود. پارتیشن‌ها جهت فضاهای داخلی به صورت تک جداره، دو جداره، پرده خور، شیشه خور، طراحی و اجرا می‌شوند.
  در پارتیشن‌های اداری از پارتیشن چوبی، به عنوان فضای کامل ایجاد کننده اتاق به صورت دیوارهای پارتیشن و درب ورودی استفاده می‌شود.

درخواست مشاوره


شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم این صفحه، نیازمندی‌های اولیه خود را با کارشناسان مرکز سازه‌های چوبی گردو مطرح کنید.

در ضمن برای هر سفارش به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.

انتخاب فایل
Size limit for each file is 100 MB