• تزیینات
 • تزیینات

  تزیینات

  زندگی بدون لذت‌های پیرامونش میل دارد که به یک تکرار بیهوده تنزل یابد. تزیینات چوبی بهترین عرصه بروز فلسفه‌ی هر تکه چوب است. جایی که یک چوب نشان می‌دهد چطور می‌اندیشیده است! این همان فلسفه هر تکه چوب است که نگاه استاد گردو را خاص می‌نماید. در یک تعریف کلی به هر نوع محصول بر پایه چوب که با نگرش تزئین و به عنوان وسیله خاص و با رویکرد ایجاد زیبایی و تغییر دکوراسیون فضای داخلی طراحی و ساخته شود، تزئینات چوبی اطلاق می‌شود.

   

 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین
 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • ویترین

  استاد گردو معتقد است همه حق دارند یک موزه یا یک گالری کوچک داشته باشند. ویترین یک سازه چوبی که قصد دارد به یک گالری کوچک تبدیل شود. جایی که میان شیشه و چوب و نور، تندیس‌های هنرمندان و نقش‌های همیشه بهار جان گرفته بر تن ظروف خودنمایی می‌نمایند. به بیان دیگر هر نوع محفظه چوبی که به عنوان محل قرار دادن اقلام تزئینی مورد استفاده قرار گیرد، ویترین خواهد بود.
  طراحی ویترین‌های چوبی عرصه‌ای گسترده و بسیار خلاقانه است. استاد گردو معتقد به دو نوع دیدگاه حاکم در این زمینه است. در دیدگاه نخست ویترین عنصری چشمگیر و قابل مطالعه فرض می‌شود که تزییناتش به زیبایی فضا می‌افزایند. در مقابل صاحبان دیدگاه دوم سادگی را در سازه ویترین مهم‌تر می‌دانند زیرا معتقدند آنچه بیشتر به چشم بیاید، چیزی است که در ویترین قرار گرفته است.

 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه
 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • طبقه

  استاد گردو اسم این محصول را مشکل گشا نهاده است. محصولی که به صورت شلف با طبقات قابل جابه جایی و بی‌نهایت کاربرد. تقریبا فاقد محدودیت طراحی و اجرا و نصب است و می‌توان برای آن یک دنیا کاربری تعریف نمود.

 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت
 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • ساعت

  چیزهایی هست که بی‌نهایت ارزش دارد مثل عمر آدمی. داشتن یک ساعت زیبا، حاوی یک نگاه زیبا به محدوده نمایش چرخه گذر عمر است. از نظر استاد گردو تفاوتی ندارد که ساعت زیبایی که دارد کوچک باشد یا بزرگ، دیواری باشد یا ایستاده، اما بسیار حیاتی است که نگاهت به زندگی خیلی زیبا باشد.

 • پاراوان
 • پاراوان
 • پاراوان
 • پاراوان
 • پاراوان
 • پاراوان

  پاراوان یک خلوت موقتی چوبی است با قابلیت شیطینت پذیری بسیار بالا! می‌تواند آکاردئونی یا ثابت باشد، ساده یا پر نقش باشد، اما باید یادمان باشد که هم دیوارش و هم خلوتش خیلی قابل اتکا نیست.

 • پاراوان

  پاراوان یک خلوت موقتی چوبی است با قابلیت شیطینت پذیری بسیار بالا! می‌تواند آکاردئونی یا ثابت باشد، ساده یا پر نقش باشد، اما باید یادمان باشد که هم دیوارش و هم خلوتش خیلی قابل اتکا نیست.

 • پاراوان

  پاراوان یک خلوت موقتی چوبی است با قابلیت شیطینت پذیری بسیار بالا! می‌تواند آکاردئونی یا ثابت باشد، ساده یا پر نقش باشد، اما باید یادمان باشد که هم دیوارش و هم خلوتش خیلی قابل اتکا نیست.

 • پاراوان

  پاراوان یک خلوت موقتی چوبی است با قابلیت شیطینت پذیری بسیار بالا! می‌تواند آکاردئونی یا ثابت باشد، ساده یا پر نقش باشد، اما باید یادمان باشد که هم دیوارش و هم خلوتش خیلی قابل اتکا نیست.

 • پاراوان

  پاراوان یک خلوت موقتی چوبی است با قابلیت شیطینت پذیری بسیار بالا! می‌تواند آکاردئونی یا ثابت باشد، ساده یا پر نقش باشد، اما باید یادمان باشد که هم دیوارش و هم خلوتش خیلی قابل اتکا نیست.

 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول
 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

 • کنسول

  کنسول ارج و قرب نهادن به مقام آینه و شمعدان است. محصولی چوبی که طراحی شده که هر شی زیبا و تزئینی ویژه را در معرض دید قرار دهد.
  کنسول نیز چون سایر محصولات سفارشی گردو، با مطالعه فضا و با در نظر گرفتن سلایق هر سفارش دهنده طراحی و اجرا می‌شود.

درخواست مشاوره


شما می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم این صفحه، نیازمندی‌های اولیه خود را با کارشناسان مرکز سازه‌های چوبی گردو مطرح کنید.

در ضمن برای هر سفارش به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.

انتخاب فایل
Size limit for each file is 100 MB